Algemene voorwaarden

Artikel 1              Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de klant aanbiedt.
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
 3. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 7. Dag: iedere werkdag, uitgezonderd zondagen of nationaal erkende feestdagen in Nederland;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2              Identiteit van de verkoper

DBR Commerce

Hazerswoudestraat 91

2729CK Zoetermeer

dbrcommerce@gmail.com

KVK nummer 81212593

Artikel 3              Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod die de ondernemer aanbied en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden schriftelijk zijn in te zien en zij op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4              Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen;
  • De kosten van verzending;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

  Artikel 5              Levertijd

  1. De opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bestelbevestiging heeft ontvangen.
   • Indien de klant geen bestelbevestiging zal tijdig aangegeven moeten worden via het contactformulier via de webshop.
  4. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

  Artikel 6              Herroepingsrecht

  Artikel 6A                    Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
   • Het product niet is gebruikt
   • Het product nog in de daarvoor bestemde verpakking zit
   • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het mailen naar dbrcommerce@gmail.com of via de contactpagina op de webshop. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending (Track en Trace-code).
   • De kosten voor retourneren komen voor rekening van de consument.
  5. Indien de consument gebruik maakt van de herroepingsrecht zal de ondernemer het bedrag dat de klant heeft betaald voor het product waar de klant een herroepingsrecht op doet, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, worden terug betaald. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt.
  6. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Artikel 6B                    Herroepingsrecht bij levering van diensten

  1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Artikel 7              Prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Met uitzondering van de bepaling in artikel 7.1, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst alleen toegestaan indien ondernemer dit bedongen heeft en:
   • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   Artikel 8              Betaling

   1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 herroepingsrecht. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
   2. Betaling vindt plaats middels een ideal-module en/of via een payment provider met een beveiligde betalingsmodule. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
   3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
   4. In geval van wanbetaling van de klant heeft ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

   Artikel 9              Garantie

   1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
   2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
   3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 werkdagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
   4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
   5. De garantie geldt niet indien:
    • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
    • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
    • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

   Artikel 10            Intellectuele eigendomsrechten

   1. Alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder het auteursrecht en rechten met betrekking tot de modellen, het merk, de handelsnamen en de kleurcombinaties rusten op Vaive®
   2. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie via de website voor persoonlijk gebruik, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer niet toegestaan om informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen etc. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren/openbaar te maken.
   3. Bij schending van modelbescherming zullen juridische stappen ondernomen worden. Alle geschillen, die ontstaan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

   Artikel 11            Klachtenregeling

   1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
   2. De klant dient de door de ondernemer geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk na ontvangst te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
   3. Indien een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat de ondernemer in staat is hierop te reageren.
   4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt er door de ondernemer binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een antwoord kan verwachten.
   5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
   6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
    • Het is mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

    Artikel  12           Geschillen

    1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
    2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

    Artikel 13            Overmacht

    1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van de ondernemer, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van de ondernemer kan worden verlangd, zoals oorlog overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkomingen van derden die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals o.a. te late levering door leveranciers), etc.
    2. Overmacht geeft de ondernemer het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de consument tot betaling gehouden.

    Artikel  14           Aanvullende of afwijkende bepalingen

    1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.